Przejazdy nienormatywne, czyli duże gabaryty na drogach krajowych

 

[2023-03-08] Jak przetransportować na kołach ładunek o masie powyżej 100 ton, szerokości 6 metrów i długości 50 metrów? Te wymiary zdecydowanie przekraczają dopuszczalne gabaryty. Nie wystarczy więc dysponować odpowiednim pojazdem. Należy jeszcze uzyskać specjalnie zezwolenie na przejazd. Czasem taki transport będzie wymagał demontażu infrastruktury drogowej.

Drogą kołową transportowane są przeróżne ponadgabarytowe ładunki. Najczęściej takie transporty odbywają się w godzinach nocnych, ale czasem można je też spotkać w ciągu dnia. Zespoły pojazdów przewożą np. elementy konstrukcji stalowych, zbiorniki, filtry przemysłowe czy elementy maszyn do wiercenia tuneli wraz z tarczami, których szerokość na pojeździe sięga do 9 m. Na drogach pojawiają się również transporty elementów do budowy elektrowni wiatrowych, o długości nawet do 70 m lub masie powyżej 100 ton.

Prawo i teoria

Jakie pojazdy lub zespoły pojazdów mogą poruszać się po polskich drogach bez specjalnych zezwoleń? Wszystkie dopuszczalne wymiary, masy i naciski osi pojazdu określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. W dużym skrócie wymiary nie mogą przekroczyć:
– 16,5 m długości w przypadku ciągnika z naczepą,
– 18,75 m długości dla pojazdu silnikowego i przyczepy,
– 2,55 m szerokości pojazdu,
– 4 m wysokości pojazdu,
– 40 t masy całkowitej,
– 11,5 t nacisku pojedynczej osi napędowej.
Jeśli pojazd lub zespół pojazdów przekracza dopuszczalny nacisk osi dla danej drogi, jego wymiary lub rzeczywista masa całkowita z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, wtedy mamy do czynienia z pojazdem nienormatywnym.

Przejazd tylko z zezwoleniem

Ruch pojazdu nienormatywnego jest możliwy pod warunkiem uzyskania zezwolenia na przejazd odpowiedniej kategorii – od I do V. Wydawane jest ono przez właściwy organ, w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego podmiotu. Wszystko to w oparciu i zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

Kategorie wydawanych zezwoleń

W zależności od parametrów pojazdu nienormatywnego, a także dróg, po których będzie się poruszał, zezwolenia wydaje starosta (kat. I), starosta i naczelnik urzędu celno-skarbowego (kat. II), Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad i naczelnik urzędu celno-skarbowego (kat. III) oraz Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (kat. IV i V). Zezwolenie kat. V może wydać również prezydent miasta na prawach powiatu, jeżeli trasa przejazdu przebiega w granicach administracyjnych tego miasta i nie przebiega autostradą lub drogą ekspresową. Na stronie GDDKiA można też znaleźć wszelkie informacje i formularze potrzebne do rozpoczęcia procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Procedury i terminy

GDDKiA wydaje zezwolenia kategorii III-V, na wniosek złożony w jednym z szesnastu oddziałów lub centrali GDDKiA. Wniosek można złożyć osobiście, drogą pocztową, faksem lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. W terminie trzech dni roboczych od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wydawane są zezwolenia kategorii III i IV.
Zezwolenie kategorii V wydaje się w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku lub 30 dni w przypadku wymogu określenia zakresu przystosowania infrastruktury drogowej położonej na trasie przejazdu. Każdy złożony wniosek na przejazd rozpatrywany jest indywidualnie, a trasa przejazdu wyznaczana jest z uwzględnieniem parametrów pojazdu.
Przed wydaniem zezwolenia GDDKiA musi uzyskać zgodę wszystkich zarządców dróg, po których będzie się odbywał przejazd. W zależności od trasy przejazdu zgodę uzyskuje się od zarządców dróg wojewódzkich, powiatowych lub gminnych, koncesjonariuszy autostrad, a w granicach miast na prawach powiatu – za wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad – prezydentów miast (np. Warszawy). Przy ustalaniu trasy przejazdu pod uwagę branych jest wiele czynników. Pamiętajmy, że mówimy o transportach nietypowych, wielkogabarytowych, wymagających nadzwyczajnej logistyki. Nie da się na mapie wytypować najkrótszej drogi z punktu A do punktu B. Wielokrotnie kierujący takim pojazdem musi jechać dłuższą drogą. Może to być spowodowane na przykład niskim wiaduktem albo małym mostem o niskiej nośności na potencjalnie najkrótszej trasie. Brane są pod uwagę również aktualne warunki panujące na drodze, takie jak roboty drogowe lub inne utrudnienia uniemożliwiające przejazd takiego nienormatywnego transportu. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia przy zezwoleniach kategorii V, gdzie każdorazowo wyznaczana jest indywidualna trasa umożliwiająca transport nienormatywnego ładunku. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem zezwolenia na przejazd nienormatywny. Jeżeli są jakiekolwiek nieprawidłowości w wymaganych do wniosku dokumentach, ubiegający się o przejazd niezwłocznie otrzymuje taką informację.

Zmiany w przepisach

W marcu 2021 r. weszła w życie zmiana ustawy o ruchu drogowym. Skorygowała ona m.in. definicję pojazdu nienormatywnego. Zmieniły się również klasyfikacje zezwoleń – z siedmiu (I-VII) do pięciu (I-V) kategorii. Tym samym polskie prawo zostało dostosowane do regulacji unijnych. 1 stycznia 2022 roku byliśmy świadkami kolejnej zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dotyczyła ona zezwolenia kategorii V i mówi o tym, że zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. W przypadku niewydania zezwolenia zwraca się wniesioną opłatę. Dzięki powyższej zmianie znacząco zmniejszyła się liczba tzw. „pustych” wniosków składanych przez przewoźników „na próbę”, co polegało na składaniu wniosków na różne konfiguracje proponowanych tras dla tych samych pojazdów, w przypadku których każdy wniosek wszczynał nowe, odrębne postępowanie administracyjne. Obecnie, w przypadku anulowania wniosku lub otrzymania decyzji o umorzeniu postępowania lub w każdym innym przypadku nieotrzymania zezwolenia o wydanie zezwolenia należy złożyć wniosek o zwrot opłaty (ze wskazaniem numeru konta).

Potrzebne zmiany

Obecna procedura, ze sztywnymi wzorcami blankietów o ograniczonej funkcjonalności, wymagającymi jednostkowego wypełnienia i podpisania, jest biurokratyczna i czasochłonna.
Usprawnieniem wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych byłoby niewątpliwie wyłączenie tej procedury z postępowania administracyjnego i wprowadzenie nowej formuły uwzględniającej elektroniczne metody składania wniosków oraz wystawiania zezwoleń. Takie rozwiązanie byłoby korzystne zarówno dla wnioskodawców, jak i organów wydających zezwolenia.

Transport elementów TBM

W ubiegłym roku najbardziej spektakularnym transportem nienormatywnym był konwój maszyny TBM, która wydrąży tunel na odcinku drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Babica. Ten wyjątkowy drogowy transport rozpoczął się 11 listopada 2022 r. w Porcie Famet w Opolu. Na miejsce docelowe dotarł 29 listopada. Drugi konwój wyruszył z Opola 2 grudnia 2022 r., a na plac budowy przyjechał 20 grudnia 2022 r. Ostatnie elementy dotarły do Babicy 30 stycznia br. Było to wyjątkowe przedsięwzięcie pod względem logistycznym i technicznym, które wyspecjalizowane firmy przygotowywały przez wiele miesięcy. Tak dużych elementów jeszcze bowiem po polskich drogach nie przewożono. Do przewozu największych elementów wykorzystany został zestaw o bezprecedensowych wymiarach – długości 74 m i wadze około 260 ton. Ciągnik balastowy ciągnął zestaw dwóch wielkich platform i pomostu z ładunkiem pomiędzy nimi, a na końcu jechał drugi ciągnik balastowy – pchający. Na tym zestawie przewożono tarczę o szerokości 9 metrów i masie około 220 t, a w drugim kursie niewiele węższy napęd główny o masie 240 t. Łącznia masa zestawu z ładunkiem wynosiła 500 t. Pozostałe zestawy, składające się z jednego ciągnika i platformy, miały długość 25 – 35 m i przewożono na nich ładunek o szerokości do 9 m. Masa zestawu wraz z ładunkiem wynosiła od 115 do blisko 240 ton. Takie parametry to również wyzwanie dla obiektów drogowych. Cała trasa została zaplanowana, a poszczególne odcinki i obiekty inżynierskie poddane szczegółowym ekspertyzom pod kątem przyjęcia tego niecodziennego transportu. Nie tylko wielkość ładunku i optymalizacja trasy przejazdu były tu wyzwaniem. Priorytetem było bezpieczeństwo użytkowników dróg. Transport, mimo że w godzinach nocnych, to jednak odbywał się na drogach publicznych. Konwoje posiadały więc specjalistyczne zabezpieczenie. Były to m.in. tablice VMS (znaki zmiennej treści), mobilne poduszki zderzeniowe za kolumną, pilotów kierujących ruchem oraz obstawę policyjną.

Link do filmu z transportu TBM: