Ponowny wybór oferty na realizację ostatniego odcinka S10 Bydgoszcz – Toruń

S10 Toruń, fot. GDDKiA

S10 Toruń, fot. GDDKiA

[2022-11-30] W związku z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) GDDKiA unieważniła wybór najkorzystniejszej oferty na projekt i budowę drogi ekspresowej S10 Toruń Zachód – Toruń Południe. Po ponownej analizie, z uwzględnieniem wyroku KIO, wybrana została oferta konsorcjum Rubau Polska (lider) i Poltores (partner).

Przetarg został ogłoszony 16 lipca 2021 r., a oferty otwarte 13 września 2021 r. W postępowaniu złożono siedem ofert o wartości od ok. 300 do ok. 377 mln zł. Oferty oceniane były według kryterium ceny (60 proc.), okresu gwarancji jakości (30 proc.) oraz terminu realizacji kontraktu (10 proc.). Pierwszy wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym uchylił się od podpisania umowy.

Ponowny wybór

W wyniku tego, 22 września br. dyrekcja ponownie wybrała najkorzystniejszą ofertę, tym razem Polaqua. Z odwołania do KIO skorzystało konsorcjum Rubau i Poltores. Na skutek wyroku KIO 31 października br. zostały unieważnione czynności wyboru oferty firmy Polaqua oraz odrzucenia oferty konsorcjum Rubau i Poltores. Wartość wybranej oferty to prawie 340 mln zł, co stanowi ok. 84 proc. szacunków GDDKiA. Teraz pozostali oferenci, podobnie jak przy poprzednim wyborze, mają 10 dni na złożenie ewentualnych odwołań. Jeżeli nie wpłyną one w tym terminie, dokumentacja przetargowa trafi do standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu i przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót, GDDKiA będzie mogła podpisać umowę.

Zakres prac

Przetarg dotyczy zaprojektowania i budowy odcinka drogi ekspresowej o długości 11,8 km między węzłami Toruń Zachód i Toruń Południe. W ramach inwestycji powstaną dwa nowe węzły, tj. Toruń Podgórz i Toruń Czerniewice. Nowa trasa skróci i ułatwi dojazd do autostrady A1 dla kierowców jadących z Bydgoszczy, a także ułatwi dostęp do A1 kierowcom z Torunia.

Cztery przetargi na S10 Bydgoszcz – Toruń

To ostatni z czterech przetargów na S10 Bydgoszcz – Toruń. Pozostałe trzy postępowania zakończyły się podpisaniem umów. W sprawie wszystkich czterech przetargów wpłynęło łącznie ponad 3200 zapytań od potencjalnych wykonawców. Droga ekspresowa S10 stanowi jedno z głównych połączeń drogowych Polski i jest elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W docelowym kształcie S10 połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płock, kończąc się na Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Tym samym w przyszłości będzie najszybszą drogą dojazdu ze Szczecina do Warszawy. Odcinek S10 Bydgoszcz – Toruń zlokalizowany jest w sercu województwa kujawsko-pomorskiego i połączy dwa największe jego miasta.

Inwestycja rządowa w miejsce PPP

Początkowo trasa pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem miała powstać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednak w czerwcu 2020 r. Rada Ministrów zwiększyła limit wydatków przewidzianych na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Rząd przeznaczy dodatkowo ponad 21 mld zł na realizację programu, a środki te trafią między innymi na budowę dróg ekspresowych S6 od Koszalina do obwodnicy Trójmiasta oraz właśnie S10 Toruń – Bydgoszcz. Zadanie znalazło się w projekcie Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (z perspektywą do 2033 r.).

Zmiany po decyzji GDOŚ

Ogłoszenie czterech przetargów stało się możliwe dzięki zakończeniu trwającej od marca 2020 r. procedury rozpatrywania odwołań od wydanej decyzji środowiskowej. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, decyzją z 4 czerwca 2021 r., wprowadził szereg zmian do wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy decyzji środowiskowej z 24 lutego 2020 r. GDDKiA została zobowiązana do wykonania dodatkowych trzech górnych przejść dla dużych zwierząt, a także kilku przepustów dla małych. Jedno z górnych przejść przebiegać będzie nie tylko nad S10, ale też nad znajdującą się obok linią kolejową. Oprócz tego zwiększone zostały parametry przejścia dla zwierząt zintegrowanego ze Strugą Młyńską w okolicy Solca Kujawskiego oraz przejścia dla zwierząt w miejscu przekroczenia Strugi.

Więcej budek lęgowych

Decyzja GDOŚ poszerzyła również wskazany w decyzji środowiskowej zakres kompensacji przyrodniczej, w tym zwiększyła liczbę budek lęgowych dla ptaków i skrzynek rozrodczych dla nietoperzy. Decyzja zobowiązuje dyrekcję również do wykonania dodatkowego siedliska zastępczego dla płazów i nakłada obowiązek wykonania mikrosiedlisk dla gadów.

Inwentaryzacja przyrodnicza

Zgodnie z decyzją GDOŚ, przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia konieczne będzie przeprowadzenie ponownej inwentaryzacji przyrodniczej, w tym m.in. całorocznej inwentaryzacji ssaków kopytnych i wilków, ptaków oraz inwentaryzacji wiosennych tras migracji płazów.

Bez zbiorników retencyjnych

Ponadto poprzez zakaz lokalizowania zbiorników retencyjnych na terenach ochronnych ujęć wody, GDDKiA została zobowiązana do zmiany systemu odwodnienia na części zakresu zadania, w rejonie obwodnicy Torunia i w niewielkim stopniu w rejonie Solca Kujawskiego. Przebieg drogi zatwierdzony w decyzji środowiskowej nie został zmieniony, a lokalizacja przyszłej S10 została doprecyzowana w treści wydanej decyzji GDOŚ. Szacunkowy dodatkowy koszt robót budowalnych wynikających z decyzji GDOŚ wynosi ponad 220 mln zł.