Jest decyzja ZRID dla obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK78

Fot. GDDKiA (obwodnica Poręby i Zawiercia)
Fot. GDDKiA

[2022-03-15] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczyna budowę prawie 17-kilometrowego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78. Wartość tej inwestycji to prawie 478 mln zł. To pierwszy z dwóch odcinków obwodnicy o łącznej długości ponad 24 km, która pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum tych miast.

Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zamyka etap projektowania. W najbliższych dniach GDDKiA przekaże wykonawcy teren inwestycji, co pozwoli na rozpoczęcie prac przygotowawczych. Główny front robót rozpocznie się wraz z nastaniem dogodnych warunków atmosferycznych.

Nabywanie nieruchomości i odszkodowanie

Decyzja ZRID zatwierdza m.in. podziały nieruchomości oraz określa działki, które przechodzą z mocy prawa na własność Skarbu Państwa. Wysokość odszkodowania za nieruchomości ustali wojewoda śląski w postępowaniu administracyjnym, po uzyskaniu opinii niezależnego rzeczoznawcy majątkowego (w formie operatu szacunkowego), określającej wartość nieruchomości. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji o ustaleniu odszkodowania.

Lokalizacja i cel inwestycji

Obwodnica Poręby i Zawiercia pobiegnie wzdłuż DK78 przez powiaty będziński i zawierciański oraz przez miejscowości Siewierz, Poręba, Łazy, Zawiercie i Ogrodzieniec. Dwujezdniowa obwodnica Poręby i Zawiercia połączy się z funkcjonującą już obwodnicą Siewierza. DK78 komunikuje sąsiadujące miejscowości m.in. z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Dzięki nowemu przebiegowi drogi tranzyt ominie centra miast, jednocześnie poprawiając warunki życia mieszkańców. Obecnie włączenie się do ruchu z drogi lokalnej lub przejechanie na druga stronę DK78 jest utrudnione, a czasem kierowcy, wymuszając pierwszeństwo, powodują kolizje i wypadki.

ZRID w gąszczu przepisów

Umowa z wykonawcą została podpisana 23 grudnia 2019 r. z pierwotnym terminem zakończenia w kwietniu 2023 r. W związku z przedłużającą się procedurą wydania decyzji ZRID wykonawca złożył roszczenie terminowe, które po jego rozpatrzeniu może skutkować wyznaczeniem nowego terminu zakończenia inwestycji. 23 października 2020 r. wykonawca obwodnicy złożył do wojewody śląskiego wniosek o wydanie decyzji ZRID. GDDKiA zakładała jej uzyskanie w około siedem miesięcy, tymczasem wydano ją po 16 miesiącach. Na czas trwania procedury wydawania decyzji ZRID wpływ miały trzy czynniki:

  • kilkumiesięczny okres wydania pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie,
  • kilkumiesięczna procedura wydawania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach (RDOŚ) postanowienia z ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz konieczność dokonania korekt rozwiązań projektowych wynikających z uwag RDOŚ,
  • brak ostatecznej decyzji lokalizacyjnej dla linii kolejowej nr 182 Zawiercie – Tarnowskie Góry.
    Brak pozwolenia wodnoprawnego uniemożliwił wojewodzie śląskiemu wszczęcie procedury wydawania decyzji ZRID. Uwagi RDOŚ do raportu z ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko wpłynęły na konieczność wprowadzenia korekt rozwiązań projektowych, m.in. w zakresie ekranów akustycznych i przejść dla zwierząt. Wydłużyło to procedurę wydawania postanowienia, która miała wpływ na termin wydania decyzji ZRID. Natomiast wydanie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej dla LK182 wymusiło dokonanie korekty treści wniosku o ZRID oraz projektu budowlanego.

Obwodnica Poręby i Zawiercia w ciągu DK78

Inwestycja realizowana jest w podziale na dwa odcinki. Pierwszy odcinek o długości 16,6 km zaczyna się w Siewierzu i biegnie w kierunku wschodnim poprzez Porębę do zawierciańskiej dzielnicy Kromołów. Drugi ma swój początek za węzłem Kromołów, następnie biegnie przez 7,6 km do projektowanego w ramach obwodnic Kroczyc ronda w Żerkowicach. Łączna długość obwodnicy to ponad 24 km.

Drugi odcinek obwodnicy Poręby i Zawiercia

21 stycznia 2020 r. dyrekcja podpisała umowę na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy wraz z materiałami do wniosku o decyzję ZRID dla drugiego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia (Kromołów – Żerkowice) o długości ok. 7,7 km. W październiku 2021 r. ukończony został projekt budowlany. W listopadzie zostało przeprowadzane posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI), natomiast w kwietniu 2022 r. planowane jest posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI). Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID zostało zaplanowane na czerwiec 2022 r. Zadanie będzie realizowane w formule tradycyjnej w latach 2023-2025.