Obwodnica Słupska. Otwarto oferty na projekt i budowę drugiej jezdni

2021-01-18-Fot-Urząd-Marszałkowski-Województwa-Pomorskiego

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

[2021-01-18] Trzy firmy i konsorcja chcą projektować i budować drugą jezdnię obwodnicy Słupska o dł. blisko 9,5 km w ciągu drogi ekspresowej S6. Żadna z ofert nie przewyższa kwoty 238,5 mln zł, którą GDDKiA zamierza przeznaczyć na tę inwestycję.

Z informacji przekazanych przez gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad po otwarciu ofert wynika, że projektować i budować drugą jezdnię obwodnicy Słupska w ciągu S6 chcą trzy firmy i konsorcja.

Najwyższą cenę za wykonanie zamówienia zaproponował Budimex. Jego oferta opiewa na kwotę przekraczającą 183,3 mln zł. Najtaniej chce projektować i budować Strabag. Firma zadeklarowała realizację zadania za ponad 128,4 mln zł.

Jak podała GDDKiA, każda z trzech ofert mieści się w kwocie 238,5 mln zł, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na inwestycję.

W ocenie złożonych w przetargu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria: cena, przedłużenie okresu gwarancji jakości, skrócenie terminu realizacji. Przy czym, jak podała GDDKiA, wszystkie oferty zakładają maksymalne 5-letnie wydłużenie gwarancji i skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące. Weryfikacji podlegać mają także „kwalifikacje i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia”.

Według informacji przekazanych przez GDDKiA komisja przetargowa rozpoczęła analizę i ocenę złożonych ofert.

Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą to I półrocze 2021 r.

Obecnie istniejąca obwodnica Słupska, oddana do użytku w 2010 r. jest drogą dwujezdniową tylko w obrębie węzłów, stąd konieczność jej rozbudowy w ramach realizacji drogi ekspresowej S6.

Projektowana i budowana będzie północna jezdnia obwodnicy Słupska w ciągu S6 o łącznej długości blisko 9,5 km na trzech odcinkach międzywęzłowych: Słupsk Zachód-Słupsk Południe (dł. 2,34 km), Słupsk Południe-Słupsk Wschód (dł. 4,97 km) oraz Słupsk Wschód – Redzikowo (dł. 2,2 km).

W ramach inwestycji jezdnia południowa zostanie poszerzona do 10 m. Poprawione ma być także jej odwodnienie. Wybudowane zostaną cztery mosty, w tym największy z nich przez rzekę Słupię o dł. ok. 147 m.

W budowie są już trzy odcinki S6 w województwie pomorskim między Bożympolem Wielkim a Gdynią o łącznej długości ok. 41 km. W przetargu jest łącznie siedem odcinków drogi ekspresowej, w tym pięć od Słupska do Bożegopola Wielkiego oraz dwa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, o łącznej długości ok. 104 km.

W III kw. 2021 r. ruszą przetargi na odcinki od Koszalina (Zachodniopomorskie) do obwodnicy Słupska (Pomorskie).

Budowa wszystkich odcinków drogi ekspresowej S6 w województwie pomorskim wraz z Obwodnicą Metropolii Trójmiejskiej ma zakończyć się w 2025 r. Do dyspozycji kierowców, łącznie z już istniejącymi odcinkami, będzie blisko 200 km trasy S6.

Cała gama maszyn używanych przy budowach dróg lokalnych, gminnych, ekspresowych i autostrad oraz obwodnic jest u nas dostępna do wynajmu i sprzedaży. Zapraszamy potencjalnych inwestorów i firmy wykonawcze.