Nowe zasady waloryzacji kontraktów

 

2020-06-10-Pixabay-la-valigia-trolley

Fot. Pixabay/la-valigia-trolley

[2020-06-10] Wprowadzone od stycznia 2019 r. nowe zasady waloryzacji kontraktów działają i odzwierciedlają ogólną sytuację rynkową. Wartość koszyka waloryzacyjnego stabilizuje się, a obecna dynamika zmian obrazuje sytuację na rynku i duże spadki cen paliw i asfaltu – twierdzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dzięki nowym zasadom ryzyka lepiej rozkładają się między wykonawcę a zamawiającego.

Od kilku miesięcy, analizując wskaźniki Głównego Urzędu Statystycznego oraz dane rynkowe, można zaobserwować spadkowy trend cen paliw, asfaltu i stali. – To tylko pokazuje, że nowy mechanizm waloryzacji stosowny obecnie w kontraktach GDDKiA działa prawidłowo, reagując równie dynamicznie na zmiany cen na rynku – uważa Generalna Dyrekcja.

Wskaźniki waloryzacji

W ciągu pierwszych miesięcy 2020 r. ceny paliw spadły o ok. 30%, a asfaltów drogowych średnio o ok. 15% . W 2020 r. również wskaźniki waloryzacyjne dla nawierzchni bitumicznej i betonu spadły odpowiednio o 0,6530 i o 0,7293 w stosunku do grudnia 2019 r.

Od stycznia 2019 do grudnia 2019 r., w oparciu o dostępne dane opublikowane przez GUS, wskaźnik korygujący ceny dla nawierzchni bitumicznej wyniósł 102,4093, natomiast dla nawierzchni betonowej 102,4868. Biorąc pod uwagę rynkowe ceny i dane GUS w 2019 r., charakteryzujące się wzrostami i spadkami zależnie od okresu roku, należy uznać, że wyliczone w oparciu o nowy mechanizm waloryzacyjny wskaźniki, oddają realny obraz zmian cen na rynku.

Funkcjonowanie nowych zasad GDDKiA zweryfikowała już przy rozliczaniu m.in. płatności za prace zabezpieczające na budowie autostrady A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa Blachownia.

Obecnie limit waloryzacyjny wynosi (+/-) 5, co oznacza, że maksymalna dopłata bądź korekta nie wyniesie więcej niż 5 proc. od wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej w umowie z wykonawcą. W przypadku kontraktów realizowanych w trybie „Projektu i buduj” waloryzacja w praktyce będzie stosowana miesięcznie począwszy od miesiąca, za który zostało wystawione pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności za wykonane roboty budowlane.

Ryzyko pół na pół

Jednym z głównych założeń nowych zasad waloryzacyjnych jest to, że połowę ryzyka związanego ze wzrostem kosztów realizacji kontraktów przejmują wykonawcy, a drugą – zamawiający (GDDKiA). Przyjęto, że 50% wartości kontraktu podlega waloryzacji. Takie podejście ma zapobiec sytuacji niekontrolowanego i nieograniczonego wzrostu kosztów inwestycji drogowych.

Nowe zasady dotyczą umów zawartych po 21 stycznia 2019 r. Stosowane są przy comiesięcznych rozliczeniach z wykonawcami i podwykonawcami.

W skład „koszyka waloryzacyjnego”, składającego się z głównych elementów cenotwórczych wpływających na ostateczny bilans kosztowy kontraktu, wchodzą ceny: paliwa, cementu, asfaltu, stali, kruszywa oraz średnie wynagrodzenia pracowników branży (wszystkie z ustalonymi stałymi wagami). Dodatkowo pod uwagę brany jest indeks zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych – wskaźnik inflacyjny (CPI), który odzwierciedla pozostałe elementy cenotwórcze, które nie zostały wyodrębnione w „koszyku” (np. produkty spożywcze, usługi edukacyjne, usługi hotelowe).

– Nowe zasady obejmują zarówno generalnych wykonawców, jak również podwykonawców wykonujących roboty budowlane i stanowią narzędzie ochrony tych drugich. Wprowadzone zmiany dotyczą umów zawartych zarówno pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą, jak również pomiędzy podwykonawcą a dalszymi podwykonawcami – stwierdza GDDKiA.

Źródło: GDDKiA