Drogowe połączenie Ostródy z Wrocławiem. Studium korytarzowe dla S5 kompletne

2020-10-08-Fot-GDDKiA

Fot. GDDKiA

[2020-10-08] Dokumentacja przygotowana na etapie Studium Korytarzowego (SK) pozwala podjąć decyzję o prowadzeniu dalszych prac nad przygotowaniem inwestycji oraz o tym, w którym z rozważanych korytarzy projektanci mają wytyczyć możliwe warianty przebiegu drogi. Nie inaczej jest z drogą ekspresową S5 od Ostródy do Nowych Marz. To wstępny etap przygotowania inwestycji.

Obecnie wytyczono korytarze, w których docelowo będzie wybrany jeden z wariantów nowej drogi. Zanim do tego dojdzie, czekają nas konsultacje, rozmowy i udział społeczeństwa w dokonaniu optymalnego wyboru.

– pierwsze kroki do przygotowania ważnej inwestycji drogowej – mamy studium korytarzowe dla S5;

– około 1000 km dróg w czterech wariantowych korytarzach. Przed nami konsultacje, opinie obywateli oraz samorządów na temat tych propozycji;

– droga ekspresowa S5 na odcinku Ostróda (S7) – Nowe Marzy (A1) wypełnia lukę funkcjonalną między realizowanymi ciągami S16 (Olsztyn – Ełk) a S5 (Nowe Marzy – Bydgoszcz – Poznań – Wrocław).

Link do prezentacji: https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/p/pierwszy-krok-do-polaczenia-ostr_39513/Wytyczne_RID/Reaktywnosc%20kruszyw/S5_Ostroda-NoweMarzy_SK_2020.09.28.pdf

S5 pomostem między A1 i S7

Droga ekspresowa S5 na odcinku Ostróda (S7) – Nowe Marzy (A1) wypełnia lukę funkcjonalną między realizowanymi ciągami S16 (Olsztyn – Ełk) a S5 (Nowe Marzy – Bydgoszcz – Poznań – Wrocław). Nowy fragment S5 to również ważne komunikacyjne rozwiązanie dla społeczności lokalnych oraz nowe połączenie Warmii i Mazur z Bydgoszczą, Toruniem czy dalej istniejącą drogą S5 z Poznaniem.

3 województwa, 14 powiatów, 53 gminy… już po analizie

Obszar przeszło 8 tys. km2 (3 województwa, 14 powiatów, 53 gminy) charakteryzujący się słabym zagospodarowaniem terenu, licznymi jeziorami i ciekami wodnymi i obszarami cennymi przyrodniczo został poddany szerokiej analizie. Wszystko pod kątem istniejących uwarunkowań nie tylko środowiskowych, ale społecznych, infrastrukturalnych, zagospodarowania terenu oraz formalnych wynikających z funkcjonujących dokumentów strategiczno-rozwojowych, zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym.

Około 1000 km tras i 4 korytarze

Podczas analizy sieci drogowej i zdefiniowania propozycji przebiegów drogi ekspresowej S5 brano pod uwagę m.in. zminimalizowanie ingerencji w istniejące skupiska zabudowań oraz liczbę ewentualnych wyburzeń. Brano pod uwagę również ominięcie obszarów chronionych i cennych przyrodniczo, wykorzystanie rezerw pod korytarze drogowe wskazane w zagospodarowaniu przestrzennym poszczególnych samorządów oraz wykorzystanie istniejących węzłów drogowych.

„Nie zbudujemy drogi na siłę. Droga ma służyć ludziom. My nie budujemy dróg wbrew, ale dla ludzi. Rozwiązania korytarzowe uwzględniają kwestie społeczne i środowiskowe” – podkreślił dyrektor Żuchowski.

Tak przeprowadzone analizy pozwoliły na wyznaczenie około 1 tys. km dróg, dla których zostały zapewnione parametry techniczne dla przyszłej drogi ekspresowej. Wytypowano cztery korytarze. Podkreślamy, korytarze, a nie konkretne przebiegi przyszłej trasy. Wskazane do dalszych analiz korytarze o szerokości nawet kilku kilometrów, zostaną skierowane do uszczegółowienia w Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym, gdzie będą prowadzone kolejne wariantowania i analizy dążące do wskazania optymalnego i precyzyjnego, przyszłego przebiegu inwestycji. Potwierdzenie lokalizacji docelowego rozwiązania nastąpi poprzez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co zostanie poprzedzone spotkaniami informacyjnymi, zebraniem informacji od obywateli i przedstawicieli samorządów oraz przeprowadzeniem oficjalnych konsultacji społecznych przez właściwych regionalnych dyrektorów ochrony środowiska.

Nowa S5 – opłacalna i bezpieczna

Przeprowadzona analiza ekonomiczna wykazała, że wszystkie rozwiązania są opłacalne ekonomicznie – główne korzyści społeczeństwa osiągane są poprzez skrócenie czasu przejazdu i poprawę dostępności terenów (w tym inwestycyjnych), zwiększenie bezpieczeństwa, ograniczenie liczby ofiar oraz skutków wypadków.

Wykonano ocenę bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), która wykazała, że wszystkie korytarze pod względem bezpieczeństwa spełniają wymogi BRD.

„Nowe drogi musimy budować z głową, biorąc pod uwagę kwestię natężenia ruchu. Musimy zbudować trasę, która będzie odpowiedzią na potrzeby ruchowe i szacowane prognozy” – zaznaczył szef GDDKiA.

„Na obecnym etapie są to jedynie korytarze a nie konkretne przebiegi, warianty. Analiza dotycząca na przykład lokalizacji konkretnych węzłów, będzie miała miejsce na późniejszych etapach przygotowania inwestycji” – powiedział dyrektor Żuchowski.

Korytarz 1 (różowy)

Obejmuje powiaty ostródzki, iławski, nowomiejski, grudziądzki, brodnicki, wąbrzeski, chełmiński. Jego długość to 89,9 km i przewiduje budowę siedmiu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym korytarzu to około 5,1 mld złotych.

Początek korytarza na dowiązaniu do S5 w okolicy miejscowości Wirwajdy (Ostróda), koniec na A1 w nowoprojektowanym węźle Sarnowo.

Wykorzystuje rezerwę terenu pod drogę ekspresową przewidzianą w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Iława, przechodząc nad kolejową stacją manewrową (obiektem o dużej rozpiętości).

Korytarz 2 (zielony)

Obejmuje powiaty ostródzki, iławski, nowomiejski, brodnicki, grudziądzki. Jego długość to 90,9 km i również przewiduje budowę siedmiu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym korytarzu to około 5,2 mld złotych.

Początek korytarza na dowiązaniu do S5 w okolicy miejscowości Wirwajdy (Ostróda), koniec na A1 w istniejącym węźle Grudziądz. Korytarz wysunięty najbardziej na południe.

Korytarz 3 (niebieski)

Obejmuje powiaty ostródzki, iławski, grudziądzki, m. Grudziądz. Jego długość to 86,9 km i przewiduje budowę dziewięciu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym korytarzu to około 6 mld złotych.

Początek korytarza na dowiązaniu do S5 w okolicy miejscowości Wirwajdy (Ostróda), koniec na A1 w istniejącym węźle Grudziądz. Jako jedyny z wariantów omija od północy Iławę, przechodząc w obrębie jeziora Jeziorak oraz swym przebiegiem zbliżony jest do istniejącej Trasy Średnicowej w Grudziądzu.

Korytarz 4 (brązowy)

Obejmuje powiaty ostródzki, iławski, nowomiejski, grudziądzki, świecki. Jego długość to 102,2 km i przewiduje budowę dziewięciu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym korytarzu to około 7,2 mld złotych.

Początek korytarza na dowiązaniu do S5 w okolicy miejscowości Wirwajdy (Ostróda), koniec na A1 w istniejącym węźle Nowe Marzy.

Korytarz zapewniający ciągłość S5. Jako jedyny przechodzi po północnej stronie Grudziądza, przekraczając Wisłę obiektem mostowym o dużej rozpiętości.

Korytarz 4 – alternatywne zakończenie Korytarza 4 w węźle Warlubie

Obejmuje powiaty ostródzki, iławski, nowomiejski, grudziądzki, świecki. Jego długość to 99,3 km i przewiduje budowę dziewięciu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym korytarzu to około 6,8 mld złotych.

Początek korytarza na dowiązaniu do S5 w okolicy miejscowości Wirwajdy (Ostróda), koniec na A1 w istniejącym węźle Warlubie.

Przeprowadzone analizy wykazały, że rozwiązanie alternatywne jest zbliżone do podstawowego.

Kontynuacja prac nad przygotowaniem inwestycji

Studium Korytarzowe potwierdziło zasadność budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku pomiędzy S7 (Ostróda) i A1 (Nowe Marzy). Przygotowane Studium Korytarzowe pozwala podjąć decyzję o konieczności dalszego procedowania tej inwestycji w postaci Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. Dzisiaj wyniki SK zostały zaprezentowane przedstawicielom wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, przez których obszary przechodzą wyżej opisane korytarze. Niezbędne jest teraz pozyskanie finansowania dla prac przygotowawczych i realizacji inwestycji.

Źródło GDDKiA

logo PAP

UWAGA: Za materiał opublikowany przez Centrum Prasowe PAP odpowiedzialność ponosi jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. (Centrum Prasowe)