Wykonawca obwodnicy Zabierzowa w ciągu DK79 wybrany ponownie

Zabierzów, DK79, fot. GDDKiA

Zabierzów, DK79, fot. GDDKiA

 

[2023-01-11] GDDKiA ponownie wybrała najkorzystniejszą ofertę na budowę obwodnicy Zabierzowa w ciągu DK79. Od wyników poprzedniego wyboru odwołał się jeden z uczestników postępowania. Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) uwzględniła to odwołanie i zobowiązała dyrekcję do unieważnienia wcześniejszego wyboru oferty.

28 października 2022 r. została wybrana, jako najkorzystniejsza, oferta złożona przez konsorcjum Strabag Polska (lider) i Strabag (partner). Od tej decyzji odwołał się inny uczestnik postępowania, tj. konsorcjum Polimex Infrastruktura (lider), Polimex Mostostal, Polbud – Pomorze, Mosty Łódź (partnerzy). KIO wyrokiem z 28 listopada 2022 r. uwzględniła to odwołanie i zobowiązała nas do unieważnienia wcześniejszego wyboru oferty. W wyniku ponownej oceny oferta konsorcjum z liderem Strabag Polska została odrzucona. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum z liderem Polimex Infrastruktura. Jej wartość to 613 704 085,62 zł. Pozostali oferenci mają 10 dni na złożenie ewentualnego odwołania. Jeżeli żadne nie zostanie złożone, dokumentacja przetargowa trafi do standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu i przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót będzie można podpisać umowę.

Obwodnica i przebudowa infrastruktury

Wykonawca zbuduje obwodnicę o długości ok. 10,3 km w klasie GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Na początkowym przebiegu, za węzłem Modlniczka, obwodnica będzie dwujezdniowa, a w dalszej części jednojezdniowa. Po stronie północnej ominie tereny zabudowane podkrakowskiego Zabierzowa. Nowa obwodnica obsłuży również tereny przyległe dzięki wybudowaniu dróg zbiorczych i trzech skrzyżowań, w Zabierzowie, Bolechowicach i Rudawie. Powstaną obiekty inżynierskie, w tym tunel o długości ok. 300 m, cztery mosty, siedem wiaduktów, kładka dla pieszych i rondo. Przebudowana będzie infrastruktura, w tym energetyczna i telekomunikacyjna, oraz sieci wodno-kanalizacyjna i gazowa. Wybudowane zostaną odwodnienie, zbiorniki retencyjne, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i oświetlenie drogowe.

Oczekiwana zmiana

Zabierzów i okoliczne miejscowości położone są w sąsiedztwie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Ze względu na walory przyrodnicze i bliskość Krakowa, są nie tylko miejscem zamieszkania, ale również kierunkiem chętnie odwiedzanym w celach rekreacyjnych. Stąd generowany jest także duży ruch lokalny. Droga krajowa nr 79 prowadzi też tranzyt między Krakowem a zachodnią Małopolską i województwem śląskim. Według pomiarów przeprowadzonych w latach 2020/2021 w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu, przez Zabierzów przejeżdża średnio 21,4 tys. pojazdów na dobę. Z powodu dużego natężenia ruchu mieszkańcy i władze samorządowe zabiegali o obwodnicę. Jej wybudowanie umożliwi wyprowadzenie ruch tranzytowego z centrum miejscowości, poprawiając bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Wszystkie prace wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie powinny zostać ukończone w ciągu 37 miesięcy od podpisania umowy, przy czym do tego czasu nie będą wliczane okresy zimowe, czyli od 16 grudnia do 15 marca. Obwodnica powstanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.