Drogi krajowe będą badane pod kątem bezpieczeństwa drogowego

2021-06-29-Fot-Pixabay-SD-Pictures
Fot. Pixabay/SD-Pictures

[2021-06-29] Projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych rozszerzy obowiązek badania bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogi krajowe zarządzane przez GDDKiA oraz inne, przebiegające poza obszarami miejskimi – wynika z uzasadnienia do projektu ustawy opublikowanego 28 czerwca br. na stronie RCL.

W poniedziałek na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Jak wynika z uzasadnienia, jej celem jest postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1936 z 23 października 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej zwanej dalej „dyrektywą 2019/1936”.

„Celem wprowadzonych poprzez dyrektywę 2019/1936 rozwiązań prawnych jest znaczne zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń na sieci drogowej w UE poprzez poprawę poziomu bezpieczeństwa infrastruktury drogowej i zapewnienie jednolicie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) we wszystkich państwach członkowskich, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego tzw. niechronionych użytkowników drogi (m.in. pieszych i rowerzystów)” – napisano w uzasadnieniu do projektu.

Wskazano, że zgodnie z wcześniejszymi dyrektywami w polskich przepisach uregulowane zostały procedury zarządzania bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej. W ich ramach prowadzi się oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dodatkowo prowadzi się klasyfikację odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych i ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Nowelizacja zaś będzie miała szerszy zasięg.

„Rozszerza swój zakres przedmiotowy poza transeuropejską sieć transportową (TEN-T) i obejmuje swoim działaniem autostrady i tzw. drogi główne (tzn. drogi poza obszarami miejskimi łączące główne miasta lub regiony, należące do najwyższej kategorii dróg poniżej kategorii autostrad w krajowej klasyfikacji dróg) znajdujące się poza siecią TEN-T oraz wszystkie drogi znajdujące się poza obszarami miejskimi, które nie zapewniają dostępu do przylegających do nich nieruchomości i są budowane lub realizowane z funduszy unijnych” – napisano w uzasadnieniu.

Dodatkowo nowe przepisy oznaczają rezygnację z dotychczasowej procedury klasyfikacji ze względu na bezpieczeństwo oraz zarządzania siecią drogową w użytkowaniu. Przewidują natomiast „włączenie najbardziej skutecznych elementów z dotychczasowej +klasyfikacji+ do nowej procedury oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmującej całą sieć, co powinno umożliwić lepszą identyfikację odcinków dróg o największych możliwościach poprawy bezpieczeństwa, gdzie ukierunkowane interwencje powinny przynieść największą poprawę”.

W rezultacie, jak wyjaśniono, nowe przepisy wprowadzą obowiązek przeprowadzania oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg na całej sieci drogowej objętej zakresem dyrektywy oraz drogi krajowe zarządzane przez GDDKiA. Poza tym pojawi się konieczność przeprowadzania tzw. ukierunkowanych kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego i działań zaradczych.

Dodatkowo nowa ustawa ustanawia obowiązek systemowego uwzględniania niechronionych użytkowników drogi – takich jak piesi czy rowerzyści – „we wszystkich procedurach zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego”. Zmiana ma wejść w życie 17 grudnia 2021 r., gdyż taki termin wdrożenia wynika bezpośrednio z postanowień dyrektywy 2019/1936.

logo PAP