Przetarg na obwodnicę Wałcza

Równiarka CAT na obwodnicy Wałcza

Równiarka CAT, fot. Pixabay

 

[2023-12-23] 22 stycznia 2024 roku, upłynie termin składania ofert w ramach przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Wałcza w ciągu drogi krajowej DK22. Dotyczyć to będzie realizacji trasy o długości 12,7 km. Inwestycja powstanie w ramach Programu budowy 100 obwodnic, a jej realizacja została zaplanowana w latach 2024-2028. W przyszłym roku planowane jest podpisanie umowy. Wykonawca będzie miał 17 miesięcy na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). GDDKiA zakłada, że stanie się to w roku 2025, co pozwoli rozpocząć roboty, na które założono 22 miesiące. Z czasu realizacji robót wyłączone będą natomiast okresy zimowe, od 16 grudnia do 15 marca. Oddanie obwodnicy do ruchu przewidziano w 2028 r.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty GDDKiA będzie kierować się czterema kryteriami ich oceny. 55 proc. stanowić będzie cena, 10 proc. przedłużenie okresu gwarancji na instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze, 30 proc. przedłużenie gwarancji na obiekty mostowe i 5 proc. zagospodarowanie na placu budowy pozyskanego destruktu asfaltowego.

Ominą miasto Wałcz od wschodu

Nowa obwodnica będzie jednojezdniową drogą klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Na trasie jej przebiegu powstaną dwa mosty, przejazd dla rowerzystów pod drogą, wiadukt nad linią kolejową oraz wiadukt nad drogą S10 w ramach nowego węzła drogowego. Zaplanowano również realizację sześciu rond z drogami powiatowymi, gminnymi i drogą wojewódzką.
Od 2020 roku miasto Wałcz posiada już obwodnicę w ciągu drogi ekspresowej S10. Przez miasto przebiega również DK22 i dopiero budowa obwodnicy w ciągu tej drogi pozwoli na całkowite wyprowadzenie ruchu tranzytowego odbywającego się po drogach krajowych.

Sąsiedztwo licznych jezior

Ze względu na uwarunkowania terenowe związane z ukształtowaniem terenu, a ściślej z lokalizacją licznych jezior wokół Wałcza powodują, że przebieg obwodnicy mógł być poprowadzony tylko po wschodniej stronie miasta. Nowa trasa ominie również położoną na południowy zachód od Wałcza miejscowość Strączno. W ramach inwestycji powstanie nowy węzeł na obwodnicy w ciągu S10, do którego włączy się obwodnica w ciągu DK22.
Dla tej inwestycji opracowano dokumentację obejmującą studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z badanami podłoża i elementami koncepcji programowej. Przygotowano łącznie 13 różnych wariantów i podwariantów przebiegu. Wykonano również inwentaryzacje przyrodnicze, analizy akustyczne, prognozy ruchu i analizy finansowe. Na specjalnej stronie internetowej mieszkańcy mogli zapoznać się z wariantami przebiegu i zgłosić swoje uwagi. Głos społeczeństwa został uwzględniony w opracowanej dokumentacji.

Decyzja środowiskowa i dokumentacja

Z końcem 2021 roku GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej do Gminy Wałcz. Wskazany został również przebieg według wariantu IE, o długości 12,7 km. Po przeprowadzeniu niezbędnych procedur administracyjnych, w tym uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie, decyzja środowiskowa została wydana w lipcu 2022 roku.
W kolejnym etapie prac przygotowawczych wykonano elementy koncepcji programowej – uszczegóławiające rozwiązania projektowe i wykonano badania podłoża w wybranym przebiegu drogi. Łącznie wykonano 431 wierceń o łącznej długości około 2100 metrów i 120 sondowań o łącznej długości 643 metrów oraz około 13 km badań elektrooporowych ERT w zakresie 10-30 m. pod poziomem terenu. Zakończenie dokumentacji i badań podłoża w tym roku umożliwiło ogłoszenie przetargu na realizację.