8 oferentów na ekspresową wylotówkę z Warszawy

Widok na drogę nocą gdzieś w Japonii, ślady rozmytych reflektorów samochodów

 

[2023-12-27] W decydującą fazę wchodzi przygotowanie inwestycji polegającej na budowie północnego wylotu S7 z Warszawy. Aż osiem biur projektowych złożyło oferty na opracowanie dokumentacji dla odcinka „ekspresówki” od Kiełpina do Trasy Armii Krajowej i skrzyżowania z S8 w stolicy. To niełatwe zadanie, bo na około 13-kilometrowym odcinku drogi projektanci i przyszli budowniczowie będą musieli zmierzyć się z szeregiem problemów związanych z organizacją ruchu i przechodzenia przez strukturę miejską.

Konkurencja ośmiu podmiotów

Póki co, swoje oferty złożyły następujące podmioty:

Konsorcjum: Arcadis, E&C (wartość oferty: 34 110 360 zł)
Egis Poland (wart. oferty: 39 975 615 zł)
IVIA (20 468 758 zł)
Lafrentz Polska (46 587 231 zł)
Mosty Gdańsk (26 411 629,69 zł)
Multiconsult (34 302 240 zł)
Konsorcjum: Transprojekt Gdański, Transprojekt Warszawa (44 318 130 zł)
Voessing Polska (53 634 691,20 zł)

Natomiast budżet Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na realizację powyższego celu wynosi 29 840 937,31 zł. Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego.

Dokumentacja gotowa w 2026 roku

Zgodnie z procedurą, po przeprowadzeniu analizy ofert i wskazaniu najkorzystniejszej z nich, w przypadku braku odwołań, podpisanie umowy będzie możliwe w I połowie 2024 roku. A wybrane biuro projektowe będzie miało 41 miesięcy od daty zawarcia umowy na przygotowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie niezbędnych decyzji dla budowy drogi ekspresowej S7. Przy sprawnym przebiegu procesu projektowania oraz pozyskiwaniu niezbędnych uzgodnień i decyzji zasadnicza dokumentacja będzie gotowa w 2026 r. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.

Nowe kryterium oceny

Warto dodać, że po uwzględnieniu wcześniejszych doświadczeń z podobnymi projektami, GDDKiA przyjęła niestandardowe podejście do ustalenia kryteriów oceny ofert. Cena stanowi 40 proc. punktacji oferty, a pozostałe 60 proc. to kryteria jakościowe i tu ocenie podlegać będzie doświadczenie projektowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (50 proc.) i metodyka prac projektowych (10 proc.). Przy czym, ten ostatni punkt jest nowością w ocenie ofert wykonawców, którzy będą mieli za zadanie m. in. przedstawić propozycję zapewnienia jakości procesu projektowego, narzędzia i rozwiązania, które przyczynią się do poprawy jakości, spójności, wzajemnej koordynacji, efektywności oraz terminowości w wykonaniu opracowań projektowych, a także usprawnią realizację i eksploatację zadania. Dodatkowo wykonawca będzie musiał wykazać się dysponowaniem profesjonalnym zespołem projektantów z określonym doświadczeniem.
Przeprowadzony do chwili obecnej proces przygotowawczy obejmował opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie uzyskania decyzji środowiskowej. Dalsze prace projektowe mają za zadanie opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

Rola projektu budowlanego

GDDKiA podkreśla też, że z uwagi na złożoność rozwiązań technicznych, przebieg trasy w terenie zurbanizowanym, prognozowane natężenia ruchu oraz trwające rozmowy z samorządami i wynikające z tych spotkań planowane inwestycje w otoczeniu projektowanej S7, w pierwszej kolejności opracować należy projekt budowlany, umożliwiający analizę rozwiązań wariantowych, a w konsekwencji wybór optymalnych. Jednocześnie oczekujemy od biur projektowych składających oferty nie tylko odpowiedniego doświadczenia, ale i wykazania się metodami zarządzania obiektem w całym jego cyklu życia.

Nawet cztery pasy ruchu

Droga S7 na odcinku pomiędzy Kiełpinem i Trasą Armii Krajowej w Warszawie będzie miała po trzy pasy ruchu w każdym kierunku, a w niektórych miejscach nawet cztery. Przez mocno zurbanizowane tereny Warszawy (Bemowo i Bielany) droga przejdzie dwoma tunelami. Trasa o długości około 12,9 km w początkowej części przebiegać będzie po istniejącym śladzie ul. Kolejowej w Dziekanowie Leśnym. Następnie, za węzłem Łomianki w kierunku Kanału Młocińskiego, zaprojektowana będzie na nasypie.
Następnie droga będzie biegła wschodnim obrzeżem Kampinoskiego Parku Narodowego, aż do węzła Warszawa Wólka Węglowa. Następnie, za ul. Arkuszową w Warszawie, planowana trasa zejdzie do tuneli – pierwszego o długości około 1000 m i kolejnego o długości około 1100 m. Po wyjściu z tuneli wzniesie się ponad teren nad drogą ekspresową S8. Pomiędzy tunelami przewidziano węzeł Warszawa Chomiczówka, a na przecięciu dróg ekspresowych S8 i S7 zaplanowano węzeł Warszawa Północ.

Wiadukty, przejścia i kładki

Oprócz tuneli powstaną też wiadukty, przejścia podziemne, kładki pieszo-rowerowe oraz urządzenia ochrony środowiska, tj. ekrany akustyczne. Planuje się też budowę przejść dla zwierząt oraz ogrodzenie trasy. Ponadto przyszły wykonawca projektu dokonana dodatkowych analiz dla połączenia trasy z lokalnym układem komunikacyjnym. Wjazd na trasę S7 przewiduje się obecnie poprzez wspomniane wcześniej węzły.